چه افرادی برای انجام کاشت مو به روش FIT مناسب نیستند؟