چه زمانی می‌توان درمان دیگری برای لیزر حذف موهای زائد انجام داد؟

چه زمانی می‌توان درمان دیگری برای لیزر حذف موهای زائد انجام داد؟